shop icon

آموزش ریاضی تیزهوشان (پایه هفتم هشتم نهم) لوح دانش

آموزش جامع تیزهوشان تدریس پله ای از پایه تا تیز هوشان تقویت پایه ریاضی جهت آمادگی در امتحانات پایان ترم آمادگی آزمون های مدارس تیز هوشان (سمپاد ) آمادگی آزمون های مدارس نمونه دولتی. موسسه‌ دنیای نرم‌افزار سینا محصول پیش رو را تحت عنوان آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان برای دانش‌آموزان پایه‌ های هفتم، هشتم و نهم ارائه کرده است.

قیمت :

395,000 تومان

این محصول شامل تدریس پله‎ ای ریاضیات از پایه تا تیزهوشان می‎باشد. ریاضیات یکی از درس‌ هایی است که بیشتر دانش‌ آموزان در یادگیری آن به مشکل برمی‌خورند و دلیل آن هم چیزی نیست جز این که مفاهیم ریاضی و مسائل و قواعد آن، به درستی به دانش‌ آموزان منتقل نشده است. موسسه‌ «دنیای نرم‌افزار سینا» محصول پیش رو را تحت عنوان آموزش تصویری ریاضی تیزهوشان برای دانش‌ آموزان پایه‌ های هفتم، هشتم و نهم ارائه کرده است. با استفاده از این محصول آموزشی، مشکل همیشگی دانش‌‌آموزان با درس ریاضی برطرف می‌شود و علاوه بر موفقیت در مدرسه، در آزمون‌های ورودی مانند مدارس تیزهوشان نیز کمک شایانی به آنها می‌کند.

ویژگی های مجموعه آموزش ریاضی تیزهوشان

 • دوره‌ جامع آموزش ریاضی تیزهوشان
 • آموزش تصویر ریاضی برای پایه های هفتم هشتم و نهم
 • آموزش توسط استاد مسعود نژاد مبشر
 • آموزش به زبان فارسی
 • بیش از ۵۰ ساعت آموزش تصویری
 • تدریس پله ‎ای از پایه تا تیزهوشان
 • تقویت پایه ریاضی جهت آمادگی در امتحانات پایان ترم
 • آمادگی آزمونهای مدارس تیزهوشان (سمپاد)
 • آمادگی آزمونهای مدارس نمونه دولتی
 • سری لوح دانش
 • کاملا فارسی توسط برترین اساتید
 • همراه حل تمرینات عملی
 • محصول واحد تحقیقات گروه موسسه لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

 

 سرفصل های آموزشی ریاضی تیزهوشان

 • آموزش اعداد حقیقی
 • آموزش آمار، تقریب و میانگین
 • آموزش حجم و هنسه‌ فضایی
 • آموزش منشور و هرم
 • آموزش مثلث و اجزای آن
 • آموزش دایره
 • آموزش عبارت‌ های جبری
 • آموزش توان
 • آموزش معادله و نامعادله
 • آموزش جذر و ریشه‌گیری
 • آموزش نسبت، تناسب و درصد
 • آموزش مجموعه‌ها
 • آموزش اعداد صحیح
 • آموزش معادله‌ی خط و دستگاه
 • و صد های عنوان دیگر …

نمونه ویدئو آموزشی

 •  اعداد حقیقی
 • نمایش مجموعه اعداد حقیقی به زبان ریاضی
 • تعیین محدوده‌ی اعداد رادیکالی
 • گنگ یا گویا بودن و نکته‌های تکمیلی
 • قدر مطلق اعداد؛ مختصات و بردار
 • نقطه و ویژگی‌‌هایش
 • بردار انتقال
 • بردارهای هم‌سنگ و قرینه
 • جمع و تفریق هندسی بردارها
 • زاویه‌ی بین دو بردار
 • بردارهای موازی و عمود بر هم
 • اندازه‌ی بردار و طول پار خط
 • بردارهای واحد مختصات و معادله‌های مختصاتی
 • آمار، تقریب و میانگین
 • آمار، تقریب و نمودارهای آماری
 • ترتیب انجام عملیات در محاسبه‌های تقریبی
 • میانگین و مجموع اعداد؛ تغییر روی داده‌ها
 • حجم و هنسه‌ی فضایی
 • گستره‌ی احجام
 • دیدن احجام از جهات مختلف
 • وجه‌ها، یال‌ها و راس‌ها
 • شمارش مکعب‌ها
 • مکعب و مکعب مستطیل
 • مکعب‌های رنگی
 • منشور و هرم
 • مخروط و استوانه
 • کره و نیم‌کره
 • چهارضلعی‌ها و چندضلعی‌ها
 • چند ضلعی محدب و مقعر
 • زاویه‌های داخلی و خارجی در چندضلعی‌ها
 • زاویه‌های داخلی و خارجی در چندضلعی منتظم
 • خاصیت چهارضلعی‌ها
 • متوازی‌الاضلاع و خواص آن
 • وسط‌ اضلاع
 • قطرهای چندضلعی‌ها
 • ذوزنقه
 • تقارن محوری و محور تقارن
 • تقارن مرکزی و مرکز تقارن
 • استدلال در هندسه و مرکز تقارن
 • استدلال در هندسه و شکل‌های متشابه و هم‌نهشتی مثلث‌ها
 • مثلث و اجزای آن
 • تشکیل و ساخت مثلث
 • هم‌نهشتی دو چندضلعی
 • هم‌نهشتی مثلث‌ها و اجزای نظیر
 • مساحت مثلث
 • زاویه‌های داخلی و خارجی مثلث
 • زاویه‌های داخلی و خارجی چندضلعی‌ها
 • تشابه دوچندضلعی
 • تشابه مثلث‌ها (مطالعه آزاد)
 • تشابه در مثلث قائمه (مطالعه آزاد)
 • نکته‌های تشابه در دایره (مطالعه آزاد)
 • دایره
 • وضعیت نقطه و دایره
 • وضعیت خط و دایره
 • وضعیت دایره‌ها نسبت به هم
 • خط‌های مماس از یک نقطه بر دایره
 • دایره‌ها و مماس‌های مشترک آن‌ها
 • دایره و فیثاغورس
 • زاویه‌ی مرکزی و کمان دایره
 • زاویه‌های محاطی و ظلی
 • کمان‌های محصور و وترهای مساوی
 • زاویه‌های داخلی و خارجی در دایره
 • زاویه‌ی خارجی با ضلع مماس بر دایره
 • دایره و چندضلعی منتظم
 • محیط و مساحت دایره
 • عبارت‌های جبری
 • ساده کردن عبارت‌های جبری
 • مقدار عددی یک عبارت جبری
 • تعیین علامت یک عبارت جبری
 • عبارت‌های متحد
 • ساده‌کردن عبارت‌های جبری به کمک اتحادها
 • تجزیه و فاکتورگیری
 • کاربرد اتحادها
 • عمل Star
 • مجموع ضرایب بسط عبارت جبری
 • کمترین و بیشترین مقدار یک عبارت جبری
 • محاسبه‌های شرطی و خاص
 • رابطه‌های جبری بین حروف
 • معادله و نامعادله
 • معادله‌ی معمولی (درجه‌ی یک)
 • مجموع عبارت‌های نامنفی
 • معادله‌های توانی
 • معادله‌های کسری
 • معادله‌های مختصاتی
 • معادله‌های درجه‌ی دوم و رادیکالی
 • حل مسئله به کمک معادله
 • قوانین نامساوی‌ها
 • حل نامعادله‌ی درجه اول
 • دستگاه نامعادله درجه اول
 • محیط و مساحت
 • محیط شکل‌های هندسی
 • مساحت شکل‌های هندسی
 • محیط و مساحت قسمت‌های هاشور خورده
 • توان
 • ضرب و تقسیم اعداد توان‌دار
 • توان در توان و توانِ توان
 • مجذور و مکعب یک عدد، مربع کامل، مکعب کامل
 • توان منفی
 • توان X
 • مقایسه‌ی اعداد توان‌دار
 • جمع و تفریق اعداد توان‌دار، فاکتورگیری و اتحاد‌ها
 • تعیین تعداد ارقام اعداد توان‌دار و تعداد صفرهای جلوی عدد
 • معادله‌های توانی
 • جذر و ریشه‌گیری
 • جذر کامل
 • جذر اعداد توان‌دار
 • مجذور کامل
 • ساده کردن و جمع و تفریق رادیکال‌ها
 • پیاده کردن جذر به کمک اتحادها
 • معادله‌های جذر
 • گویا کردن
 • نسبت، تناسب و درصد
 • تناسب مستقیم
 • تناسب معکوس و تناسب معکوس شکسته
 • مسئله‌های شیرهای آب
 • تناسب مرکب
 • خواص تناسب
 • الکل‌ها و اسیدها
 • مسائل درصد
 • مجموعه‌ها
 • عضوها و نوشتن اعضای مجموعه
 • نوشتن مجموعه‌ به زبان ریاضی
 • زیرمجموعه‌ها
 • مجموعه‌های مساوی، متمم مجموعه، بسته بودن مجموعه
 • اعمال و روابط بین مجموعه‌ها (اجتماع، اشتراک، تفاضل متقارن)
 • مسائل مجموعه‌ها
 • نمودار وِن
 • مجموعه‌های متناهی و نامتناهی
 • خط، زاویه و توازی
 • خط، نیم‌خط و پاره‌خط
 • اندازه‌ی طول پاره‌خط
 • مقایسه‌ی پاره‌خط
 • زاویه‌ها
 • تعیین مقدار زاویه‌ها
 • زاویه‌ی بین عقربه‌های ساعت
 • زاویه‌های متمم، مکمل و متقابل به راس
 • زاویه‌ی موشکی
 • توازی و تعامد
 • ترسیم‌های اولیه
 • خطوط موازی و مورب
 • پیتاگوراس (فیثاغورس)
 • رابطه‌ی پیتاگوراس (فیثاغورس)
 • روابط طولی در مثلث قائم‌الزاویه
 • زاویه‌های خاص در مثلث قائم‌الزاویه (60، 45، 30 و 15 درجه)
 • زاویه‌ی بین «ارتفاع و نیم‌ساز» یا «ارتفاع و میانه»
 • فیثاغورس و مساحت و محیط
 • اعداد صحیح و گویا
 • اعداد صحیح
 • حاصل جمع سری اعداد منظم
 • مفهوم کسر متعارفی
 • جمع و کسر متعارفی
 • جمع و تفریق برداری اعداد گویا
 • محاسبات چهار عمل اصلی و...
 • نوشتن یک کسر بین دو کسر
 • کسرهای تلسکوپی
 • کسرهای مسلسل و مرکب
 • اعداد اعشاری متناوب
 • سری‌های نامتناهی
 • مسئله‌های کسری
 • معادله‌ی خط و دستگاه
 • خط، نقطه، رسم و فرم کلی معادله‌ی خط، گذر خط از یک نقطه
 • عرض از مبدا، طول از مبدا، شیب خط
 • خطوط موازی با هم و شرط توازی دو خط
 • خطوط عمود بر هم و شرط عمود بودن دو خط
 • خطوط منطبق بر هم
 • نوشتن معادله‌‌ی خط به کمک شیب و عرض از مبدا
 • نوشتن معادله‌ی خط به کمک شیب و یک نقطه
 • شیب و معادله‌ی خط گذرنده از دو نقطه
 • قرینه‌ی نقطه، قرینه‌ی خط
 • نقاط هم‌راستا
 • هم‌راس بودن چند خط (متقاطع بودن دو یا سه خط)
 • مساحت محصور بین خطوط و محورهای مختصات
 • زاویه‌ی بین دو خط
 • خطوط موازی با محورها
 • معادله‌ی دسته خطوط
 • فاصله‌ی دو نقطه از هم، فاصله‌ی یک نقطه از خط، فاصله‌‌ی دو خط موازی
 • دستگاه دو معادله‌ی دو مجهول
 • بحث درباره‌ی تعداد جواب‌های دستگاه
 • روش معاون مجهول
 • روش تبدیل به تک‌مجهولی
 • حل دستگاه به کمک اتحادها و روش‌های خلاق‌گونه
 • دستگاه سه‌معادله‌ی سه‌مجهول
 • حل مسائل به کمک دستگاه.
افزودن به سبد خرید

مشخصات کلی

ابعادxx سانتی متر
وزن کیلوگرم

سایر مشخصات

شماره شناسنامه اثر8-00097-061576
نام فارسیآموزش تصویری ریاضی تیزهوشان
کد فروشگاهیLW-0270
تعداد دی وی دی5 حلقه
حجم اطلاعات20 گیگابایت
سطح آموزشمقدماتی تا پیشرفته
سبک آموزشمالتی مدیا
موضوع اثرچندرسانه ای | آموزشی | دروس
تولید کننده
ناشر اثرلوح گسترش سینا
گروه , , , , , ,
زبان
مخاطب اثردانش آموزان
سیستم مورد نیازویندوز
فایل های تمرین
امتیاز این محصول : 0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش ریاضی تیزهوشان (پایه هفتم هشتم نهم) لوح دانش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 سبد خرید دسته بندی خانه ناحیه کاربری جستجو
پشـتیـبانی آنلایـن